Search
회원가입 로그인 MyPage 메일
장바구니 배송조회 이용안내 정보보호 고객문의 회사소개
 
ShoppingCategory
미술품(북한 그림)
북한주류
농산품/건강식품
공예품
청자,골동품
[국산]경옥고
Other Service
고객문의
보도자료/행사참여 사진
북한상식
일상사진
북한정보
자유게시판
현금영수증 신청란
Home > 커뮤니티 > 고객문의
제목
카드결재시 오류가 나면 아래방법으로 설치를 하시면 됩니다. 추천:2582
이름 운영자
작성일 2009-04-21 조회수 8788
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" c&#111;&#110;tent="text/html; charset=euc-kr">
<title>제목 없음</title>
<meta name="generator" c&#111;&#110;tent="Namo WebEditor v5.0">
</head>

<body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
<p><a target="_blank"><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>고객님
만약에 카드결재시 계속 에러가 날 경우 저희가 사용하는 kcp카드사 프로그램을<br>설치하셔야
합니다.</b></font></span></a><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>(보안은
안전합니다.)<br></b></font></span><a target="_blank"><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b><br></b></font></span></a><a href="https://admin.kcp.co.kr/html/Tech_CS_Pds2.html" target="_blank"><span style="font-size:12pt;"><font face="굴림" color="#0000CC"><b>http://kcp.co.kr/</b></font></span></a><span style="font-size:12pt;"><a href="https://admin.kcp.co.kr/html/Tech_CS_Pds2.html" target="_blank"><b><font face="굴림" color="#0000CC">(클릭)</font></b></a></span><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>
에 접속하셔서</b></font></span></p>
<p><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>[안내경로]<br><br>4개메뉴중에서 첫 번째 </b></font></span><SPAN class=style3 style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>KCP PAYPLUS 결제창
수동설치(아래 부분 설치)</b></font></SPAN></p>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=580 border=0>
<TR>
<TD><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b> </b></font></span></TD>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="592" border=0>
<TR>
<TD width=213 bgColor=#f4f4f4 height=42><SPAN class=style3 style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>KCP PAYPLUS 결제창
수동설치</b></font></SPAN></TD>
<TD width="269" bgColor=#f4f4f4><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>KCP에서 제공하는 PAYPLUS Active-X 결제창을 수동설치하는 파일입니다.</b></font></span>
</TD>
<TD align=middle width="50" bgColor=#f4f4f4><span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b> </b></font></span></TD></TR>
</TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<p> <span style="font-size:10pt;"><font face="굴림" color="#666666"><b>인터넷창
전부 닫은 후에 설치 후 재시도 하시면 됩니다.</b></font></span><font face="굴림" color="#666666"><span style="font-size:10pt;"><b><br><br> 생각보다
아주 간단합니다. </b></span></font></p>
</body>

</html>
이전글 재배산삼꿀 질문입니다.
다음글 입금했습니다.
이름 비밀번호
* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.
        
(0)